Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Kraj

Uprawa

Wiadomość

Przeczytałem i akceptuję Politykę Prywatności.


Kontakty

Tradecorp - Europe, Sub-Saharan Africa and Iran

Tradecorp, w pełni zgodny z REACH

Firma Tradecorp podjęła wszelkie niezbędne działania, aby zachować zgodność z trzema terminami granicznymi ustalonymi przez rozporządzenie REACH. Począwszy od 31 maja, ostatniego z terminów ustanowionych w rozporządzeniu, wszystkie nasze substancje zostały zarejestrowane i Tradecorp działa w pełni zgodnie z rozporządzeniem REACH. Firma Tradecorp na czas dokonała rejestracji 30 substancji, stając się wiodącym rejestratorem dla siedmiu z nich.

Informacje o rozporządzeniu REACH

Rozporządzenie REACH (rozporządzenie 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) zostało opublikowane w grudniu 2006 roku i weszło w życie w czerwcu 2007 r. Rozporządzenie to ma dwojaki cel:
• Z jednej strony – zastąpienie szeregu europejskich dyrektyw i rozporządzeń jednym, ujednoliconym systemem dla całej Unii Europejskiej;
• Z drugiej zaś strony – ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez lepszą kontrolę i wiedzę na temat substancji chemicznych.

Terminy podane w rozporządzeniu REACH

Rozporządzenie REACH zakłada przestrzeganie trzech terminów granicznych:
• 30 listopada 2010 r.: ostateczny termin dla substancji w ilości ponad 1000 ton rocznie lub ponad 100 ton na rok, jeśli są bardzo toksycznie dla organizmów wodnych lub ponad 1 tonę rocznie, jeśli są substancjami CMR (rakotwórczymi, mutagennymi lub działającymi szkodliwie na rozrodczość).
• 31 maja 2013 r.: ostateczny termin dla substancji w ilości 100-1000 ton rocznie.
• 31 maja 2018 r.: ostateczny termin rejestracji, obejmujący substancje o wielkości obrotu 1-100 ton na rok.