Polityka Prywatności i Ochrony Danych

Zobowiązanie do ochrony danych i prywatności

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL przestrzega wszystkich przepisów unijnych i krajowych w zakresie ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa informacji.

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL wdraża System Ochrony Danych Osobowych oraz System Bezpieczeństwa Informacji, w celu zapewnienia zgodności z przepisami oraz wykazania odpowiedzialności instytucjonalnej za ochronę danych i bezpieczeństwo informacji, wdrażając wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zarówno w celu zachowania zgodności z ogólnym reżimem prawnym obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych jak i zgodności ze szczegółowym reżimem prawnym Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych wprowadzonego w życie od 25 maja 2018 r.

W celu uzyskania wyjaśnień lub dodatkowych informacji bądź w celu skorzystania z praw przysługujących w tym zakresie, prosimy o kontakt Biurem Ochrony Danych TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL za pośrednictwem poczty elektronicznej DataProtection@sapecagrobusiness.com.

Definicje

“Dane osobowe”

Dane osobowe oznaczają informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (“osoba, której dane dotyczą”); osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora. Identyfikatorami osobowymi mogą być, na przykład, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikatory poprzez środki elektroniczne bądź jeden lub więcej elementów tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.

“Przetwarzanie danych osobowych”

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zbiorach danych osobowych za pomocą środków automatycznych lub nieautomatycznych, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, podział strukturalny, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub inną formę ujawnienia, porównywanie lub wzajemne łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

“Ciasteczka”

Ciasteczka to małe pliki tekstowe z informacjami uznanymi za istotne, które urządzenia wykorzystywane do uzyskiwania dostępu (komputery, telefony komórkowe lub przenośne urządzenia mobilne) pobierają za pośrednictwem przeglądarki, kiedy strona jest odwiedzana przez Klienta lub Użytkownika.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL, z siedzibą pod adresem Parque empresarial Cristalia Edificio ONIC 5, 6ª planta Vía de los poblados, 3 28033 Madrid (Spain), numer identyfikacyjny osoby prawnej/numer podatkowy: A-46715413 wpisany do rejestru Urzędu Rejestracji Spółek w Madrycie Księga: 18655; Arkusz: M-324710; Strona: 90 nazywany dalej TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL, jest podmiotem odpowiedzialnym za strony www.tradecorp.com.es oraz za aplikacje komputerowe, dalej nazywane kanałami lub aplikacjami, poprzez które Użytkownicy, Usługobiorcy lub Klienci posiadają zdalny dostęp do usług i produktów Agrobusiness, które są prezentowane, sprzedawane lub dostarczane za ich pośrednictwem w dowolnym czasie.

Wykorzystywanie kanałów lub aplikacji przez Użytkownika, Usługobiorcę lub Klienta może wiązać się z wykonaniem operacji przetwarzania danych osobowych, których ochrona, prywatność i bezpieczeństwo zapewniane przez TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL, jako podmiot odpowiedzialny za ich przetwarzanie, są zgodne z warunkami niniejszej Polityki Ochrony Danych i Prywatności.

Dane kontaktowe administratora danych

W celu kontaktu z Biurem Ochrony Danych TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL, prosimy o wysłanie e-maila na adres DataProtection@sapecagrobusiness.com z opisem przedmiotu wniosku i wskazaniem adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego lub adresu pocztowego.

W dowolnym innym celu można korzystać z następujących ogólnych danych kontaktowych TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL:

– Adres pocztowy: Parque empresarial Cristalia Edificio ONIC 5, 6ª planta Vía de los poblados, 3 28033 Madrid (Spain).

– Email: global@tradecorp.sapec.pt

– Telefon ogólny: +34 913 273 200

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL przetwarza dane osobowe ściśle niezbędne do zapewnienia ujawnienia informacji i obsługi kanałów, zgodnie z zastosowaniami określonymi przez Użytkowników, Usługobiorców lub Klientów, bądź to dostarczanymi przez Użytkowników lub Usługobiorców do celów rejestracji wniosków lub uzyskania informacji, bądź też dostarczonymi przez Klientów do celów subskrypcji tych kanałów lub wynikających z korzystania z usług świadczonych przez TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL za ich pośrednictwem, takich jak dostęp, konsultacje, instrukcje, transakcje i inne zapisy dotyczące ich wykorzystywania.

W szczególności, wykorzystanie lub aktywacja pewnych funkcjonalności może wiązać się z przetwarzaniem szeregu bezpośrednich lub pośrednich identyfikatorów osobowych, takich jak nazwisko, adres, dane kontaktowe, adresy urządzeń i lokalizacja geograficzna, pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika, Usługobiorcę lub Użytkownika/Klienta wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.

We wszystkich przypadkach Użytkownicy, Usługobiorcy lub Klienci zawsze informowani będą o potrzebie dostępu do takich danych lub wykorzystaniu funkcjonalności odnośnych kanałów.

Dane osobowe gromadzone przez TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL są przetwarzane elektronicznie, w niektórych przypadkach w sposób zautomatyzowany, obejmujący przetwarzanie plików lub definiowanie profili oraz przetwarzanie w zakresie relacji przedumownych, umownych i poumownych z Użytkownikami, Usługobiorcami lub Klientami, zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi i wspólnotowymi.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Kategorie lub rodzaje przetwarzanych danych osobowych Użytkowników, Usługobiorców lub Klientów to: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, kod pocztowy, kraj, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer podatnika lub numer dokumentu identyfikacyjnego (nieobowiązkowy).

Zasady prawne

Wszystkie operacje przetwarzania danych są zgodne z podstawowymi zasadami prawnymi w zakresie ochrony danych oraz prywatności, w szczególności w odniesieniu do ich obiegu, legalności, rzetelności, transparentności, celu, minimalizacji, zatrzymywania, dokładności, integralności oraz poufnośc, a TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL jest przygotowana do wykazania swojej odpowiedzialności wobec osoby, której dane dotyczą lub dowolnej osoby trzeciej, która ma uzasadniony interes w tej sprawie.

Uzasadnione przyczyny

Wszystkie operacje przetwarzania danych są wykonywane przez TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL z uzasadnionych przyczyn, szczególnie bądź dlatego, że osoba, której dane dotyczą, udzieliła zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub więcej celu szczegółowym, bądź ponieważ przetwarzanie uznaje się za konieczne w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną, albo z powodu ustaleń przedumownych na wniosek osoby, której dane dotyczą, albo ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania zobowiązania prawnego, któremu podlega administrator danych albo ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionego interesu TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL lub osób trzecich.

Cel przetwarzania

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w kanałach TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL przeznaczone są wyłącznie do przekazywania informacji Użytkownikom, zarządzania danymi osobowymi Usługobiorców uznanymi za niezbędne w celu zarządzania relacją lub komunikacją, a także świadczenia usług zleconych przez Klientów oraz, ogólnie rzecz biorąc, zarządzania relacją przedumowną, umowną i poumowną z Użytkownikami lub Klientami.

Gromadzone dane osobowe mogą też być przetwarzane w celach statystycznych, do ujawniania informacji lub do działań promocyjnych, a także do działań komercyjnych lub marketingowych, w szczególności do wspierania działań mających na celu rozpowszechnianie nowych funkcjonalności lub nowych produktów i usług poprzez komunikację bezpośrednią albo poprzez korespondencję, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości lub rozmów telefonicznych bądź też innej usługi komunikacji elektronicznej.

Pod warunkiem zapewnienia uprzedniej informacji oraz uzyskania wyraźnej zgody do tych celów, Użytkownicy lub Klienci mogą w dowolnym czasie skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu wobec wykorzystywania swoich danych osobowych do celów, które przewidują zarządzanie relacją umowną, a mianowicie do celów marketingowych, do wysyłania komunikantów informacyjnych lub do umieszczania w wykazach lub usługach informacyjnych i winni w tym celu wysłać pisemny wniosek zaadresowany do Biura Ochrony Danych TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL zgodnie z wskazanymi poniżej procedurami.

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres konieczny do celów, które doprowadziły do ich zgromadzenia lub późniejszego przetwarzania. Zapewniana jest zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi archiwizacji.

Korzystanie z plików ciasteczek

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL może ewentualnie używać dwóch głównych kategorii plików ciasteczek: ciasteczek w ramach witryn internetowych oraz ciasteczek w ramach kanałów komunikacji elektronicznej i w każdej z tych kategorii mogą one zostać wyłączone przez Użytkowników lub Klientów.

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL wykorzystuje ciasteczka na swoich stronach internetowych, aby poprawić wyniki oraz doświadczenia Użytkowników i Klientów podczas przeglądania, poprzez zwiększenie, z jednej strony, prędkości i skuteczności reakcji oraz, z drugiej strony, wyeliminowanie potrzeby powtórnego wprowadzania tych samych informacji.

Korzystanie z ciasteczek pomaga stronom internetowym rozpoznawać urządzenia Użytkowników i Klientów podczas kolejnej wizyty, a w niektórych przypadkach ma też zasadnicze znaczenie dla ich działania.

Ciasteczka wykorzystywane przez TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL we wszystkich jej kanałach nie gromadzą danych osobowych, które pozwalają na identyfikację Użytkowników lub Klientów i zachowują wyłącznie informacje ogólne, a mianowicie, między innymi, formę lub położenie geograficzne dostępu oraz sposób, w jaki wykorzystywane są kanały. Ciasteczka zachowują wyłącznie informacje związane z preferencjami Użytkowników i Klientów i nie są rejestrowane żadne osobiste identyfikatory.

Użytkownicy, Usługobiorcy i Klienci mogą w dowolnym czasie, za pośrednictwem aplikacji komputerowej, której używają do nawigowania w Internecie (“przeglądarka”), podjąć decyzję o otrzymywaniu powiadomień o ciasteczkach, a także o blokowaniu im wejścia do systemu.

W zależności od zamierzonych celów, TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL może, w razie potrzeby, korzystać z trzech różnych rodzajów ciasteczek, zgodnie z następującymi specyfikacjami:

(i) ciasteczka niezbędne – niektóre ciasteczka są niezbędne w celu uzyskania dostępu do określonych obszarów kanałów on-line i pozwalają na przeglądanie i używanie aplikacji, na przykład dostęp do bezpiecznych obszarów stron, poprzez rejestrację użytkownika – bez tych ciasteczek nie mogą być świadczone wymagające ich usługi.

(ii) ciasteczka funkcjonalne – ciasteczka funkcjonalne pozwalają na zapamiętanie preferencji przeglądania użytkownika, w ten sposób eliminując konieczność zmian konfiguracji i indywidualizacji przy każdej wizycie.

(iii) ciasteczka analityczne – te ciasteczka używane są do analizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, wyróżniając artykuły lub usługi, które mogą być interesujące dla użytkowników, monitorując wydajność strony oraz identyfikując najpopularniejsze strony, najskuteczniejsze środki łączenia się ze stronami, a także do określania dlaczego niektóre strony otrzymują komunikaty o błędzie – te ciasteczka są wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej oraz do tworzenia statystyk, bez gromadzenia informacji o charakterze osobistym.

Dlatego, TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL może zapewnić Użytkownikom lub Klientom doświadczenie wysokiej jakości, personalizując informacje i oferty oraz identyfikując lub korygując wszelkie problemy, jakie mogą powstać w trakcie ich wykorzystywania.

W zależności od okresu ważności istnieją dwa rodzaje ciasteczek:

(i) ciasteczka stałe – to ciasteczka przechowywane w urządzeniach wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do kanałów (komputerach, telefonach komórkowych, itp.) na poziomie aplikacji komputerowej używanej do przeglądania internetu (“przeglądarka”) i są one wykorzystywane zawsze kiedy Użytkownicy lub Klienci ponownie odwiedzają dowolny kanał – ogólnie, są one wykorzystywane do bezpośredniego przekierowywania przeglądania zgodnie z zainteresowaniami Użytkownika lub Klienta, pozwalając TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL na zapewnienie bardziej spersonalizowanej usługi;

(ii) ciasteczka sesyjne – są to ciasteczka tymczasowe, które są generowane i są dostępne wyłącznie do końca sesji, ponieważ następnym razem, kiedy Klient/Użytkownik uzyskuje dostęp do swojej przeglądarki, ciasteczka nie będą już przechowywane – uzyskane informacje pozwalają na zarządzanie sesjami, identyfikowanie problemów i zapewnienie lepszego doświadczenia podczas przeglądania.

Użytkownicy i Klienci mogą wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki ciasteczek w dowolnym czasie – muszą w tym celu wykonać instrukcje dostępne w każdej aplikacji komputerowej wykorzystywanej do przeglądania Internetu (“przeglądarki”). Jednakże wyłączenie plików ciasteczek może spowodować utratę dostępu do niektórych funkcjonalności witryn.

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL, w kontekście bezpośrednich kanałów komunikacji elektronicznej, może też wykorzystywać pliki ciasteczek przy otwieraniu wysyłanych wiadomości elektronicznych, takich jak newslettery i poczta elektroniczna, do celów statystycznych, ujawniając, czy takie wiadomości zostały otwarte i monitorując kliknięcia za pośrednictwem linków i reklam w takich wiadomościach.

Również w tej kategorii ciasteczek, Użytkownicy i Klienci zawsze mają możliwość wyłączenia wysyłania komunikatów elektronicznych poprzez określoną opcję w stopce.

Przekazywanie danych innym podmiotom

Ujawnianie informacji lub świadczenie usług przez TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL na rzecz swoich Użytkowników lub Klientów za pośrednictwem kanałów może ewentualnie wiązać się z korzystaniem, w celu świadczenia pewnych usług, z usług podwykonawców będących osobami trzecimi, w tym podmiotów, których siedziby znajdują poza granicami Unii Europejskiej, co może oznaczać dostęp tych podmiotów do danych osobowych Użytkowników lub Klientów.

W tych okolicznościach i gdy jest to konieczne, TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL będzie uciekać się do podmiotów będących podwykonawcami, które przedstawiają odpowiednie gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, że przetwarzanie spełnia wymagania obowiązujących norm, przy czym takie gwarancje są sformalizowane umową podpisaną pomiędzy TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL a każdą z tych osób trzecich.

Odbiorcy danych

Z wyjątkiem zakresu, jaki jest wymagany w celu spełnienia wymagań prawnych, w żadnym przypadku dane osobowe Użytkowników, Usługobiorców ani Klientów nie będą przekazywane osobom trzecim, które nie są podwykonawcami ani uprawnionymi odbiorcami, ani nie będzie prowadzona żadna inna komunikacja w dowolnych celach innych niż wymienione powyżej.

Międzynarodowe transfery danych

Dowolne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej dokonuje się wyłącznie w ramach wykonywania zobowiązań prawnych lub gwarantowanych, które są zgodne z obowiązującymi prawnymi przepisami wspólnotowymi i krajowymi w tym zakresie.

Środki bezpieczeństwa

Biorąc pod uwagę najbardziej zaawansowane techniki, koszty zastosowania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych, jak również zagrożenia o określonym prawdopodobieństwie i zróżnicowanej wadze dla Użytkowników lub Klientów, TRADE CORPORATION INTERNATIONAL , S.A. UNIPERSONAL oraz wszystkie podmioty, które są jej podwykonawcami stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa stosownego do ryzyka.

W tym celu wprowadza się szereg środków bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą, przetwarzaniem lub dostępem, a także przed wszelkimi innymi formami nielegalnego przetwarzania.

Jest wyłącznym obowiązkiem Użytkowników, Usługobiorców lub Klientów, aby utrzymać w tajemnicy kody dostępu, nie dzieląc się nimi z osobami trzecimi, a w szczególnym przypadku aplikacji komputerowych używanych do uzyskiwania dostępu do kanałów, aby utrzymać i zachować urządzenia dostępowe w stanie bezpieczeństwa i przestrzegać zasad bezpieczeństwa zalecanych przez producentów i / lub operatorów, w szczególności w odniesieniu do instalacji i aktualizacji niezbędnych aplikacji bezpieczeństwa, między innymi, aplikacji antywirusowych.

W świetle konieczności zlecania usług osobom trzecich, które mogą mieć dostęp do danych osobowych Użytkowników lub Klientów, podwykonawcy TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL będą zobowiązani do wprowadzenia środków i protokołów bezpieczeństwa na poziomie organizacyjnym i o charakterystykach technicznych niezbędnych do ochrony poufności danych osobowych, a także do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych, ich utracie lub zniszczeniu.

Korzystanie z praw przez osoby, których dane osobowe dotyczą

Jako osoby, których dane osobowe dotyczą,  Użytkownicy i Klienci TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL mogą, w dowolnym czasie, skorzystać ze swoich praw do ochrony danych osobowych i prywatności, w szczególności z praw do dostępu, korygowania, usuwania, przenoszalności, ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w obowiązujących normach.

Każdy wniosek o skorzystanie z praw do ochrony danych i prywatności musi zostać skierowany, na piśmie, przez osobę, której dane dotyczą, do Biura Ochrony Danych, zgodnie z danymi kontaktowymi i procedurami opisanymi poniżej.

Skargi lub sugestie i zgłaszanie incydentów

Użytkownicy i Klienci TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL mają prawo do składania reklamacji przez złożenie skargi do organów kontroli ochrony danych.

Użytkownicy i Klienci TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL mogą też przekazywać sugestie za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej do Biura Ochrony Danych.

Zgłaszanie incydentów

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL wdrożyła system zarządzania incydentami w zakresie ochrony danych, prywatności i bezpieczeństwa informacji.

Każdy Użytkownik lub Klient, który chce zgłosić wystąpienie dowolnej sytuacji naruszenia danych osobowych, które powoduje, przypadkowo lub bezprawnie, nieuprawnione zniszczenie, utratę, zmianę, ujawnienie lub dostęp do danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób, może skontaktować się z Biurem Ochrony Danych lub skorzystać z ogólnych danych kontaktowych TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL opisanych powyżej.

Zmiany w Polityce Prywatności

W celu zapewnienia jej aktualizacji, rozwoju i ciągłego doskonalenia, TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL może, w dowolnym czasie, dokonać dowolnych zmian niniejszej Polityki Ochrony Danych i Prywatności uznanych za właściwe lub niezbędne, a ich publikacja jest zapewniana w różnych kanałach, aby zagwarantować Użytkownikom i Klientom ich transparentność oraz dostępność informacji.

Wyraźna zgoda i akceptacja

Warunki Polityki Ochrony Danych i Prywatności są komplementarne z warunkami i zapisami dotyczącymi danych osobowych zawartych w Ogólnych Warunkach Użytkowania przekazanymi w kanałach TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.  UNIPERSONAL.

Dobrowolne, konkretne i świadome ujawnienie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, wiąże się ze znajomością i akceptacją warunków zawartych w niniejszej Polityce, z uwzględnieniem tego, że poprzez korzystanie z kanałów lub poprzez udostępnienie swoich danych osobowych, Użytkownicy, Usługobiorcy i Klienci wyraźnie zgadzają się na ich przetwarzanie zgodnie z zasadami określonymi w każdym z odpowiednich kanałów lub instrumentów gromadzenia.

Biuro Ochrony Danych

Aby skorzystać z dowolnego rodzaju praw w zakresie ochrony danych i prywatności lub w dowolnej sprawie dotyczącej ochrony danych, prywatności bezpieczeństwa informacji, Użytkownicy, Usługobiorcy i Klienci TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL mogą kontaktować się z Biurem Ochrony Danych pod adresem e-mail DataProtection@sapecagrobusiness.com, opisując przedmiot wniosku i wskazując adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego lub adres pocztowy do odpowiedzi.