Informacja Prawna

1. Właściciel Strony Internetowej

Nazwa: Trade Corporation International, S.A. (w dalszej części: Tradecorp).

Adres: Parque empresarial Cristalia Edificio ONIC 5, 6ª planta Vía de los poblados, 3 28033 Madrid (Spain).

Numer REGON Spółki: A-46715413.

Rejestr Spółek: Tom 18655; Arkusz M-324710; Strona 90.

Telefon do kontaktów: +34 913 273 200.

E-mail do kontaktów: global@tradecorp.sapec.pt.

Tradecorp jest właścicielem domeny www.tradecorp.com.pl (w dalszej części: Strona Internetowa) i udostępnia rzeczoną Stronę użytkownikom Internetu w celu przekazywania informacji na temat swoich produktów oraz umożliwienia użytkownikom kontaktowania się w celu rozwiązania zgłaszanych przez nich wątpliwości lub zapytań.

Wchodząc na Stronę Internetową lub korzystając z jej zawartości użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść niniejszej Informacji Prawnej.

Tradecorp International zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie, zmian treści niniejszej Informacji Prawnej bez wcześniejszego powiadomienia. Warunki zawarte w niniejszej Informacji Prawnej widoczne w chwili wejścia na Stronę Internetową mają moc obowiązującą.

Niniejsze warunki nie będą gromadzone indywidualnie lecz będą zamieszczone się na Stronie Internetowej w celu konsultacji.

Własność Intelektualna

Wszelkie treści znajdujące się na Stronie Internetowej, a w szczególności zdjęcia, projekty, teksty, dane, logotypy, ikony, oprogramowanie, nazwy handlowe, znaki towarowe, rysunki techniczne lub inne symbole, które mogą zostać użyte w celach przemysłowych lub handlowych mogą stanowić własność intelektualną Tradecorp International lub stron trzecich, które upoważniły Tradecorp International do ich wykorzystania na swojej Stronie Internetowej.

W żadnym przypadku nie należy przez to rozumieć przyznania, na rzecz użytkownika, jakiejkolwiek licencji jak również wypowiedzenia, przekazania, przeniesienia, w całości lub części, lub nadania rzeczonych praw użytkownikowi. W szczególności zakazuje się jednoznacznie wprowadzania jakichkolwiek zmian, wykorzystywania, tłumaczenia, reprodukowania, dystrybucji, czy publicznego omawiania wspomnianych treści bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej, zgody Tradecorp International lub właścicieli innych praw. Znaki towarowe, wzory, teksty, etykiety, logotypy i zdjęcia zostały objęte rejestracją w stosownych rejestrach publicznych.

W tym celu surowo zakazuje się użycia technik framingu w oparciu o wyświetlane informacje pochodzące ze stron internetowych stron trzecich znajdujących się na Stronie Internetowej, w celach niezgodnych z prawem.

Odpowiedzialność

Tradecorp International nie gwarantuje ciągłości ani dostępności Strony Internetowej jak również nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez użytkowników w związku z dostępem lub brakiem dostępu do Strony Internetowej.

Zalecenia i informacje techniczne podane na Stronie Internetowej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych i doradczych. Zastosowanie produktów opisanych przez Tradecorp International na Stronie Internetowej może odbiegać od podanego               w związku z istnieniem wielu nieznanych czynników o charakterze zmiennymi, które należy poddać ocenie z uwzględnieniem szczególnych okoliczności na zasadzie jednostkowej. Wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji i zaleceń zamieszczonych na Stronie Internetowej  użytkownik podejmuje na własną odpowiedzialność.

Obowiązki

Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać postanowień i warunków niniejszej Informacji Prawnej i zawsze postępować zgodnie z prawem i właściwymi praktykami, powstrzymując się od wykorzystania Strony Internetowej w jakikolwiek sposób, jaki mógłby przeszkodzić, pogorszyć lub uniemożliwić jej funkcjonowanie.

W szczególności, użytkownik zobowiązuje się stosować do zasad szczególnych, które same w sobie nie uchylają, w jakikolwiek sposób, wyżej wymienionych zobowiązań powziętych przez użytkownika w związku z użyciem Strony Internetowej. Użytkownik zobowiązuje się: (i) nie pozyskiwać, nie przechowywać, ani nie ujawniać jakichkolwiek informacji, pochodzących ze Strony Internetowej lub tamże zamieszczonych, jakie mogłyby zostać uznane za oszczercze, obraźliwe, obsceniczne, zawierające groźby, ksenofobiczne, promujące przemoc, dyskryminujące ze względu na płeć, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowościowe lub przynależność etniczną lub takich, jakie naruszają aktualnie obowiązujące przepisy; (ii) nie pozyskiwać, nie przechowywać, ani nie ujawniać za pośrednictwem Strony Internetowej jakiegokolwiek oprogramowania, danych, wirusów, kodów źródłowych lub jakichkolwiek innych narzędzi lub urządzeń elektronicznych jakie mogą spowodować uszkodzenie Strony Internetowej lub jakichkolwiek pokrewnych urządzeń lub sieci Tradecorp International; (iii) nie wykorzystywać treści ani informacji pozyskanych za pośrednictwem Strony Internetowej, nie umieszczać jakichkolwiek reklam, jak również nie wysyłać jakichkolwiek wiadomości o treści handlowej, jak również nie gromadzić danych Stron Trzecich; (iv) nie niszczyć, nie zmieniać oraz nie wykorzystywać dla własnych celów danych, oprogramowania oraz dokumentów elektronicznych Tradecorp International lub powiązanych Stron Trzecich; (v) nie wprowadzać, nie gromadzić, ani nie ujawniać za pośrednictwem Strony Internetowej jakichkolwiek treści jakie mogą naruszać prawa własności intelektualnej lub sekrety handlowe stron trzecich lub jakichkolwiek treści, jakich użytkownik, zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma prawa przekazywać stronom trzecim.

Właściwe prawo i jurysdykcja

Zasady dotyczące przeglądania i użycia Strony Internetowej określone w tej Informacji Prawnej podlegają prawu Królestwa Hiszpanii.

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, za wyjątkiem przypadku, gdy użytkownik jest konsumentem lub podlega szczególnej jurysdykcji, na poddanie się pod jurysdykcję stosownych Sądów i Trybunałów Prawa z siedzibą w Madrycie w przypadku zaistnienia konieczności rozstrzygnięcia jakichkolwiek sporów wynikających z interpretacji lub wykonania niniejszych warunków kontraktowych.

Użytkownik może kontaktować się z Tradecorp International za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce “Właściciel Aplikacji” lub “Kontakt” Strony Internetowej.