map_1 map_13 map_15 map_4

Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Kraj

  Uprawa

  Wiadomość


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Kontakty

  Tradecorp Poland

  Nadeszły czasy nawożenia roślin preparatami dolistnymi z fosforem

  Czy wiesz, że fosfor, zaraz po azocie, jest jednym z najważniejszych składników odżywczych, z których korzystają uprawiane przez Ciebie rośliny? Mimo, że stanowi tylko około 0,2% suchej masy roślin, ma on ogromny wpływ na rozwój korzeni, ostateczną wielkość uzyskiwanych plonów i ogólną jakość zbiorów? Jednak sukces plantatora nie zależy w prosty sposób od faktu, że poda on roślinom trochę więcej fosforu.

  Dlaczego tak trudno jest dostarczać roślinom potrzebny im fosfor?

  W całym cyklu uprawowym chyba najtrudniejszym do wykorzystania podstawowym składnikiem odżywczym jest właśnie fosfor. Wynika to z faktu, że jest to bardzo reaktywny składnik nawozowy (szczególnie w glebie, gdzie łączy się on z jej innymi składnikami). Dlatego też tylko ok. 0,05% fosforu zawartego w glebie ma szansę być wykorzystane przez rośliny. Dlaczego tak mało fosforu trafia do roślin?

  Dlaczego roślinom tak trudno jest skorzystać w krótkiej perspektywie z fosforu w glebie?

  Podczas każdego nawożenia fosforem w glebie zachodzi zjawisko zwane wiązaniem fosforu w glebie. Otóż po zastosowaniu nawozu zawierającego fosfor pierwiastek ten wchodzi w interakcje z innymi składnikami gleby, zwłaszcza z wapniem, żelazem i aluminium (glinem). Od 70% do 90% fosforu wprowadzonego do gleby zostaje związane tuż po nawiezieniu go do gleby. W glebach zasadowych typową reakcją jest powstawanie fosforanu wapnia (Ca₃(PO₄)₂), czyli minerału, z którego zbudowane są też nasze kości i zęby (a więc dość słabo rozpuszczalnego). Natomiast w glebach kwaśnych w wyniku wiązania fosforu powstają często fosforany glinu (Al₃PO₄) oraz żelaza (Fe₃PO₄). Widać więc, że każdy rodzaj gleby jest narażony na ryzyko wystąpienia w niej zjawiska wiązania fosforu.

  Wiązanie fosforu w glebie a straty finansowe plantatorów, czyli jak wiązanie fosforu wpływa na efektywność wykorzystania nawozów

  Korzenie roślin są w stanie pobierać tylko fosfor rozpuszczony w roztworze glebowym, co oznacza, że nierozpuszczalne formy tego składnika są dla roślin niedostępne. Nawozy fosforowe stosowane doglebowo odznaczają się bardzo niską efektywnością wykorzystania nawozów, wynoszącą czasami niespełna 10%. Oznacza to, że z każdych 100 kg zastosowanego fosforu niecałe 10% trafia do roślin. Na przykład fosforan dwuamonowy zawiera 46% związku P2O5, a więc 1 tona zawiera 460 jednostek lub 460 kg P2O5. W glebie o teoretycznym współczynniku wykorzystania nawozów wynoszącym 15% tylko 69 jednostek P2O5 będzie przyswojonych przez rośliny (a w tym roku koszt jednej tony fosforanu dwuamonowego wynosi prawie 1 tys. euro!).

  Zajmijmy się więc nawożeniem upraw, a nie gleby!

  Tak jak i azot, fosfor też jest w stanie zwiększyć efektywność wykorzystania podawanego nawozu – pod warunkiem, że podaje się go dolistnie. Na przykład stopień wykorzystania nawozów fosforowych wyniósł średnio tylko 8% w przypadku, gdy fosfor był rozsiewany i podawany do gleby, natomiast wzrósł do 16%, gdy fosfor zmieszano w glebie z amoniakiem lub zastosowano go pasmowo przy nasionach podczas wysiewu pszenicy ozimej (Mosali i in., 2006 1).

  Jak plantator może zwiększyć stopę wzrostu z inwestycji w przypadku zakupu nawozów fosforowych?

  Kiedy analizuje się stopę zwrotu z inwestycji (ROI) dla zastosowań nawozów fosforowych, widać (szczególnie w sytuacji obecnych wysokich cen), że można tu jeszcze dużo poprawić i że dolistne stosowanie fosforu ma wyraźną przewagę.

  Rysunek 1. Wpływ zastosowania fosforu na wysokość plonów pszenicy. Fosfor zastosowano podczas wysiewu w różnych dawkach podstawowych – z dolistną aplikacją fosforu lub bez niej w fazie BBCH 22 (krzewienie) i fazie BBCH 45 (grubienie pochwy liściowej) (jednostki fosforu z próby przeliczone na P2O5). *Obliczono na podstawie standardowej dawki 400 l objętości mieszanki.

  W powyższym badaniu dotyczącym upraw pszenicy (rys.1) porównano różne warianty podstawowego nawożenia fosforem z dolistnym nawożeniem fosforem oraz bez tego. Z doświadczenia wyraźnie widać, że połączenie podstawowego nawożenia fosforem z dolistnym nawożeniem fosforem przyniosło takie same lub nawet większe plony w porównaniu z kolejnym wariantem podstawowego nawożenia samym fosforem w wyższej ilości. W przypadku nawożenia dolistnego uzyskano wyraźną oszczędność około 20 kg P2O5 na ha, utrzymując lub nawet zwiększając wysokość plonów2.

  Rysunek 2. Zastosowanie różnych dolistnych roztworów fosforu w uprawie pszenicy ozimej, która otrzymała optymalną podstawową dawkę fosforu podczas siewu. Podano nawóz azotowo-fosforowo-wapniowy 18-46-0 w ilości 100 kg/ha (jednostki fosforu i wapnia jako związki P2O5 i K2O). Produkty Tradecorp Armonika, Phostrade Mg-Zn lub Trafos Mg-Mn zastosowano w środku fazy krzewienia (BBCH 23-24) jako aplikacje dolistne, wraz z herbicydami.

  Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich dwóch dekad w Europie opublikowano niewiele badań na temat dolistnego stosowania fosforu i z pewnością jest to temat wymagający dalszych prac.

  Firma Tradecorp, dzięki swoim nieustannym wysiłkom w zakresie badań i rozwoju, prowadzi liczne badania wewnętrzne, które potwierdzają wcześniejsze obserwacje. Na przykład w badaniu prowadzonym w Niemczech w 2021 roku przetestowano trzy różne produkty Tradecorp o wysokiej zawartości fosforu, które stosowano dolistnie. Przy podawaniu każdego z trzech wspomnianych produktów dodajemy niecałe 2 dolistne jednostki P2O5 na hektar, ale uzyskujemy pozytywne wyniki i zwiększenie plonów o 500-800 kg/ha. Jeśli weźmiemy ceny ze stycznia 2022 roku, gdy tona pszenicy kosztowała 260 euro, uzyskany wzrost zysku brutto z ha kształtował się na poziomie 130-208 euro.

  Cechy produktów można podsumować następująco:

  • Phostrade Mg-Zn: wyzwalający energię nawóz zawierający wysoko skoncentrowany i przyswajalny fosfor (P) oraz potas (K), a także magnez (Mg) i cynk (Zn)
  • ArmoniKa: całkowicie rozpuszczalny w wodzie płynny nawóz na bazie mocno stężonego fosforu (P) w formie fosforanowej oraz potasu (K).

  Wszystkie prowadzone badania nie pozostawiają wątpliwości, że dolistne stosowanie fosforu jako dodatku do nawożenia podstawowego przynosi wymierne korzyści finansowe. Optymalizacja podstawowych dawek fosforu (często poprzez zmniejszenie o pewien procent ilości stosowanego fosforu przy zakładaniu uprawy) i dolistne zastosowanie części zaoszczędzonego fosforu w późniejszym okresie cyklu nawożenia pozwala na utrzymanie wysokości plonów, a nawet na ich zwiększenie przy jednoczesnym zapewnieniu ich wysokiej jakości.

  Od lat wszyscy słyszymy o korzyściach, jakie może przynieść uprawom uzupełniające nawożenie dolistne. Jednak część z tej wiedzy bywa zaniedbywana ze względu na skupianie się na nowszych, modnych tematach z zakresu agronomii. Natomiast misją firmy Tradecorp jest przybliżanie tej wiedzy i pomoc plantatorom w zapewnieniu odpowiedniej wydajności upraw.

  Koszty nawozów fosforowych (podobnie jak koszty pozostałych składników kosztów produkcji) nieustannie rosną, a obciążenie finansowe jest teraz większe niż w ostatnich latach. Problemy związane z logistyką i ciągłością dostaw również urastają do poziomu niespotykanego od dziesięcioleci. Jednak włączenie zastosowań doglebowych i dolistnych jako kluczowych zastosowań w agrotechnice pozwala plantatorom na zwiększenie elastyczności ich działań  oraz podniesienie odporności upraw. Dzięki temu nawet w niepewnej sytuacji rynkowej można uzyskiwać oszczędności.

  Trzeba nauczyć się odnosić korzyści z każdej podawanej kropli fosforu, zarówno poprzez zastosowanie doglebowe, jak i dolistne. Dolistne produkty fosforowe, takie jak preparaty dostępne w ofercie firmy Tradecorp, uzyskują teraz (bardziej niż kiedykolwiek wcześniej) kluczowe znaczenie w procesie optymalizacji i równoważeniu potrzeb rolniczych z ponoszonymi kosztami i uzyskiwaną rentownością. Misją firmy Tradecorp jest dostarczanie plantatorom zrównoważonych rozwiązań w zakresie potrzeb agrotechnicznych. W obecnych niełatwych czasach uzasadnione jest zwrócenie się ku nawożeniu dolistnemu, które jest sposobem na większy zwrot z inwestycji.

  Razem zajmijmy się tym zadaniem!

  Bibliografia:

  1. Mosali i in., 2006. DOI: 10.1080/01904160600972811
  2. Rafiullah i in., 2020. DOI: 10.3390/plants9101389

   

  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej informacji

   Imię i nazwisko

   Adres e-mail

   Numer telefonu komórkowego

   Region

   Uprawa
   KukurydzaRzepakZiemniakiBurak CukrowyInniZboża

   Wiadomość


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Polityka prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@tradecorp.rovensa.com