map_1 map_13 map_15 map_4

Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Kraj

  Uprawa

  Wiadomość


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Kontakty

  Tradecorp Poland

  Tradecorp, w pełni zgodny z REACH

  Firma Tradecorp podjęła wszelkie niezbędne działania, aby zachować zgodność z trzema terminami granicznymi ustalonymi przez rozporządzenie REACH. Począwszy od 31 maja, ostatniego z terminów ustanowionych w rozporządzeniu, wszystkie nasze substancje zostały zarejestrowane i Tradecorp działa w pełni zgodnie z rozporządzeniem REACH. Firma Tradecorp na czas dokonała rejestracji 30 substancji, stając się wiodącym rejestratorem dla siedmiu z nich.

  Informacje o rozporządzeniu REACH

  Rozporządzenie REACH (rozporządzenie 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) zostało opublikowane w grudniu 2006 roku i weszło w życie w czerwcu 2007 r. Rozporządzenie to ma dwojaki cel:
  • Z jednej strony – zastąpienie szeregu europejskich dyrektyw i rozporządzeń jednym, ujednoliconym systemem dla całej Unii Europejskiej;
  • Z drugiej zaś strony – ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez lepszą kontrolę i wiedzę na temat substancji chemicznych.

  Terminy podane w rozporządzeniu REACH

  Rozporządzenie REACH zakłada przestrzeganie trzech terminów granicznych:
  • 30 listopada 2010 r.: ostateczny termin dla substancji w ilości ponad 1000 ton rocznie lub ponad 100 ton na rok, jeśli są bardzo toksycznie dla organizmów wodnych lub ponad 1 tonę rocznie, jeśli są substancjami CMR (rakotwórczymi, mutagennymi lub działającymi szkodliwie na rozrodczość).
  • 31 maja 2013 r.: ostateczny termin dla substancji w ilości 100-1000 ton rocznie.
  • 31 maja 2018 r.: ostateczny termin rejestracji, obejmujący substancje o wielkości obrotu 1-100 ton na rok.