Skontaktuj się z nami

"Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem i udzielą więcej informacji.
Proszę skorzystać z poniższego formularza, aby zadać pytania, przekazać sugestie lub przesłać swoją opinię.

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Kraj

Uprawa

Wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych dla celów umowy, świadczenia usług lub informowania o produktach i usługach Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp), zgodnie z zasadami i warunkami ochrony danych i polityki prywatności, które są dostępne pod adresem Politykę Prywatności. Zostałem/zostałem poinformowany(-a), że w celu dostarczenia odpowiedzi na wszystkie żądania kontaktu z krajów, w których spółka nie posiada siedziby lub lokalnego biura, moje dane osobowe mogą być udostępniane przedstawicielom lub dystrybutorom Tradecorp w takim kraju. Mam świadomość, że mogę korzystać ze swoich praw w zakresie ochrony danych, w szczególności z prawa do informacji, dostępu, konsultowania, korygowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych, poprzez kontakt z Biurem Ochrony Danych Tradecorp za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataProtection@sapecagrobusiness.com

Kontakty

Tradecorp Poland

ZASADY I WARUNKI PROMOCJI

» ZASADY I WARUNKI PROMOCJI

TRADECORP

Humistar: promocja gospodarki wodnej i rozkładu słomy

 

1. Definicje

 1. Do celów niniejszych Zasad i Warunków Promocji zastosowanie mają następujące definicje:

“Promocja”: Akcja promocyjna, opisana w poniższych Ogólnych Warunkach Promocji.

“Obszar Promocji”: Obszar, na którym odbywa się promocja. Niniejsza promocja dotyczy wyłącznie rozwiązania HUMISTAR, zakupionego na terenie objętym promocją.

“Okres promocji”: Okres trwania promocji, zgodnie z Regulaminem Promocji.

“Warunki promocji”: Niniejszy Regulamin promocji oraz wszelkie dodatkowe warunki i postanowienia, które zostały ogłoszone przez TRADECORP przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania promocji na stronie internetowej TRADECORP, stronie Facebook lub w punkcie sprzedaży. Niniejszy Regulamin Promocji ma zastosowanie do promocji konsumenckich organizowanych przez TRADECORP.

“Uczestnik”: Osoba, która bierze udział w promocji i jest do tego uprawniona na podstawie niniejszych Zasad i Warunków Promocji

“Nagroda”: Butelka irlandzkiej whisky premium 70 cl (Currach single malt Irish whiskey).

 

2. Promocja

 1. Promocja ma zastosowanie wyłącznie przy zakupie produktów Humistar za pośrednictwem któregokolwiek z niżej wymienionych partnerów TRADECORP lub firm handlowych współpracujących z nimi w niniejszej ofercie:

AGROLEX SP. Z O.O

AGROAS SP. Z O.O., SP.K.

ROLPOL  ROMUALD POLCZYK

WIKROL KKRYSTIAN MOCZKOWSKI

PHU APPSAD PAWEŁ PIOTROWSKI

AGRO – PARTNER JÓZEF PIOTROWSKI

ZA-ROL SP. Z O.O.

CENTRUM OGRODNICZE POLGER SP. Z O.O.

FLORIMEX SP. J.

BEDNAR Agnieszka Bednarek)

Kupując 220L produktu Humistar w którejkolwiek z powyższych firm, uczestnik otrzyma nagrodę, pod warunkiem przesłania  do  TRADECORP formularza  z wszystkimi wymaganymi danymi  zawartymi w linku https://tradecorp.com.pl/swietuj-swoje-plony-z-humistarem/. W celu sprawdzenia zgodności z warunkami TRADECORP lub partnerzy Tradecorp mają prawo zażądać przedstawienia faktury potwierdzającej zakup (uczestnik musi mieć fakturę, a nie rachunek).

 

3. Uczestnictwo

 1. W promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna lub właściciel gospodarstwa rolnego mający stałe miejsce zamieszkania na terenie promocji. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. TRADECORP jest uprawniony do zażądania dowodu osobistego.
 2. Uczestnik musi posiadać istniejący adres e-mail i adres w obszarze promocyjnym. Uczestnicy, którzy używają niepełnego lub fikcyjnego adresu e-mail, adresu i/lub nazwisk, mogą zostać wykluczeni z udziału w promocji przez TRADECORP.
 3. Pracownicy TRADECORP są wykluczeni z udziału w promocji.
 4. W przypadku nadużycia, oszustwa, manipulacji, ominięcia lub naruszenia warunków promocji, TRADECORP jest uprawniony do wykluczenia uczestników lub grup uczestników. TRADECORP jest uprawniony do tego na podstawie podejrzeń i nie jest zobowiązany do informowania o tym uczestnika ani do przedstawienia dowodów.
 5. Uczestnicząc w promocji, uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na warunki promocji.
 6. Uczestnik może wziąć udział w promocji wyłącznie w czasie jej trwania i wyłącznie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie Promocji. Jeżeli Uczestnik zgłosi swój udział z opóźnieniem, przedterminowo, w sposób inny niż przewidziany lub w inny niekompletny sposób, zostanie on wykluczony z udziału bez dodatkowego powiadomienia.
 7. Z udziałem nie wiążą się żadne koszty ani warunki, o ile w Regulaminie Promocji nie postanowiono inaczej.
 8. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że wpis, który udostępnia TRADECORP w ramach promocji jest zgodny z prawem. W szczególności, uczestnik oświadcza i gwarantuje wyraźnie, że materiał zgłoszeniowy nie narusza praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich i nie jest szkodliwy, obraźliwy, rasistowski, obraźliwy, oszczerczy, dyskryminujący lub w inny sposób naruszający dobry smak lub dobre obyczaje oraz nie jest i nie może być w żaden sposób wprowadzający w błąd lub niezgodny z prawem. Jeśli TRADECORP uważa, że jest to właściwe lub konieczne w jego własnej wolnej opinii z jednego z wyżej wymienionych powodów lub jakiegokolwiek innego ważnego powodu, TRADECORP może odmówić przyjęcia lub usunąć materiał zgłoszeniowy bez konsultacji lub zgody uczestnika.
 9. Jeśli uczestnik brał udział w promocji z naruszeniem warunków promocji, TRADECORP zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nowego zwycięzcy w celu uzyskania odpowiednich nagród i/lub wykluczenia uczestnika z udziału w niniejszej promocji lub wszelkich kolejnych promocjach. TRADECORP nie jest zobowiązany do poinformowania, że nagroda stała się nieważna.

 

4. Nagroda

 1. Nagroda jest przypisana osobiście do uczestnika. Oznacza to, że nie jest przeznaczona do odsprzedaży ani do czerpania z niej zysków handlowych. Nie jest również wymienna na towary i/lub usługi i nie podlega przeniesieniu.
 2. Dostarczanie nagród rozpocznie się po zakończeniu oferty promocyjnej. Będzie trwać od 1 października do 31 grudnia 2022 roku. Zostanie zrealizowane przez TRADECORP lub jednego z partnerów wymienionych w niniejszym regulaminie.

 

5. Okres promocji i obszar promocji

Oferta promocyjna ważna jest od 1 czerwca do 30 września 2022 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

6. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. TRADECORP nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za koszty i dodatkowe wydatki, które uczestnik musiałby ponieść w związku z wypłatą lub wykorzystaniem Nagrody.
 2. Za wyjątkiem rażącego zaniedbania lub zamiaru, TRADECORP, jego pracownicy, asystenci lub osoby trzecie, które zaangażował, nie są odpowiedzialni za szkody spowodowane przez wypłatę lub wykorzystanie nagrody lub udział uczestnika w promocji.
 3. Z wyjątkiem rażącego zaniedbania lub zamiaru, TRADECORP, jego pracownicy, asystenci lub osoby trzecie, które zaangażował, nie są odpowiedzialni za szkody spowodowane przez wady, niezależnie od ich charakteru w oprogramowaniu, komputerze, sieci, Internecie, które spowodowały, że udział uczestnika został odebrany przez TRADECORP z opóźnieniem, niepoprawnie lub został odwołany.
 4. TRADECORP nie daje żadnej gwarancji w odniesieniu do wręczonej Nagrody i wyklucza wszelką odpowiedzialność, z wyjątkiem rażącego zaniedbania lub zamiaru, w tym zakresie. TRADECORP nie ponosi odpowiedzialności za (I) jakiekolwiek wady Nagrody, (II) opóźnienie w dostarczeniu Nagrody, (III) otrzymanie jej przez niewłaściwą osobę, (IV) jej stratę lub uszkodzenie podczas transportu lub (V) jeżeli nagroda lub nagroda zastępcza różni się od nagrody opisanej w punktach niniejszych warunków promocji.
 5. TRADECORP nie ponosi odpowiedzialności w przypadku oszustwa ze strony uczestników.
 6. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść informacji zawartych w zgłoszeniu, które udostępnia w ramach promocji. TRADECORP nie może być za to w żadnym wypadku odpowiedzialny. Uczestnik zabezpiecza TRADECORP przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich w związku z treścią materiału zgłoszonego przez uczestnika.

 

7. Prywatność

 1. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania ogólnych ram prawnych ustawy o ochronie danych osobowych w Hiszpanii i Unii Europejskiej oraz szczególnych ram prawnych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (PKBR), obowiązujących od dnia 25 maja 2018 r., w szczególności akceptując uregulowanie tej kwestii zgodnie z polityką prywatności i ochrony danych, która zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy dotyczące ochrony danych. Politykę tę można znaleźć na stronie: http://tradecorp.com.es/en/privacy-policy/
 2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i akceptują stosowną politykę Tradecorp oraz dobrowolnie podjęte zobowiązania, takie jak między innymi UN Global Compact. Można je znaleźć pod adresem: http://tradecorp.com.es/en/ w sekcji “Sustainability“.

 

8. Reklamacje

 1. Ewentualne pytania, reklamacje lub komentarze należy składać do Biura Obsługi Klienta TRADECORP pod adresem: antoni.nowosad@tradecorp.rovensa.com , tomasz.bolek@tradecorp.rovensa.com

 

9. Zapisy końcowe

 1. TRADECORP jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków promocji bez podania przyczyn lub do odwołania promocji, jeżeli w świetle przepisów ustawowych lub wykonawczych lub ich interpretacji przez organy rządowe promocja nie może być kontynuowana lub nie może być kontynuowana bez zmian, jeżeli dalsza realizacja promocji jest faktycznie lub w inny sposób niemożliwa lub niemożliwa na tych samych warunkach lub jeżeli okoliczności dotyczące promocji uległy zmianie w takim stopniu, że jej kontynuacja wiąże się z nieuzasadnionymi lub nieproporcjonalnymi dodatkowymi kosztami lub trudnościami dla TRADECORP. Aktualna wersja niniejszych Warunków udziału w promocjach jest dostępna na stronie internetowej https://tradecorp.com.pl/ przez cały okres trwania akcji promocyjnej.
 2. Niniejszy Regulamin Promocji podlega prawu właściwemu dla danego obszaru promocji, w tym przypadku Rzeczypospolitej Polskiej.